ZAINWESTUJ

FAQ
Najczęściej zadawane
pytania

Zgodnie z umową spółki jest ona powołana wyłącznie do realizacji określonego projektu i bez Twojej zgody, zarząd nie może przeznaczyć tych środków na inny cel. Nadzór nad zarządem sprawuje Rada Nadzorcza.

Zarząd spółki nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę; tak samo członkowie Rady Nadzorczej. Wszelkie koszty administracyjne związane z prowadzeniem projektu ponosi spółka Weiss Investment Sp. z o.o. na podstawie odrębnej umowy podpisanej ze spółką celową i za ryczałtowe wynagrodzenie wynoszące 3.5% wartości projektu.

Aktualny majątek spółki, to wkłady, które zostały wniesione przez dotychczasowych wspólników, przy zawiązaniu spółki (czyli jej obecny kapitał zakładowy, którego wysokość masz ujawnioną w KRS). Po podwyższeniu kapitału zakładowego, spółka zakupi nieruchomość, na której będzie realizowany projekt.

Wariant 2: W zależności od projektu spółka, której stajesz się udziałowcem, może posiadać już działkę z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Te informacje zawarte są w prospekcie informacyjnym danego projektu.

Za przeprowadzenie projektu odpowiada Zarząd spółki celowej oraz spółka Weiss Investment Sp. z o.o. Podmioty te posiadają niezbędne kompetencje, wiedzę oraz doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich. 

 

Jako inwestor, Twój udział w realizacji projektu ma charakter pasywny – ogranicza się do wniesienia wkładów na pokrycie udziałów.

Tak. Inwestorzy będą miesięcznie otrzymywali raport z postępu prac na podany przez siebie adres e-mail – jeśli wyrażą taką wolę.

Tak, ale taka możliwość nie jest przez nas gwarantowana. Projekty deweloperskie posiadają ściśle określony harmonogram czasowo-finansowy, stąd też termin na wykup udziałów jest związany z terminem zakończenia projektu. 

 

Istnieje również możliwość wyjścia z inwestycji, w ten sposób, że sprzedasz swoje udziału w spółce celowej innej osobie (w takim wypadku, udziały zostaną potem wykupione od nabywcy). Cenę za sprzedaż tych udziałów ustalasz z nabywcą. Spółka Weiss Investment Sp. z o.o. może pomoc w znalezieniu nabywcy udziałów, jednak nie gwarantuje tego. Zwróć uwagę, że sprzedaż udziałów jest uzależniona od zgody Zarządu spółki celowej – ta zgoda zostanie udzielona, jeśli wskazany przez Ciebie nabywca złoży analogiczną ofertę sprzedaży udziałów wobec Weiss Investment Sp. z o.o., którą Ty złożyłeś przy objęciu udziałów.

W celu objęcia udziałów wymagane jest, abyś się stawił u notariusza i podpisał dwa dokumenty (oświadczenie o objęciu udziałów oraz oferta sprzedaży udziałów). Potem – po zakończeniu inwestycji – będziesz musiał się stawić ponownie u notariusza w celu podpisania umowy sprzedaży udziałów.

 

Zatem czekają Cię jedynie dwie wizyty u dowolnego notariusza.

 

W pozostałym zakresie realizacja projektu nie wymaga Twojego zaangażowania czasowego.

W celu objęcia udziałów, będziesz musiał ponieść jedynie opłaty notarialne – opłatę notarialną za sporządzenie aktu notarialnego obejmującego objęcie udziałów oraz opłatę notarialną za notarialne poświadczenie podpisu.

Twój zysk jest opodatkowany na poziomie 19% – podatek od zysków kapitałowych (PIT 38).

Środki na wykupienie Twoich udziałów będą pochodzić ze zrealizowanego projektu deweloperskiego. Projekty deweloperskie oferowane przez Weiss Investment Sp. z o.o. charakteryzują się sumiennie wykonanym biznesplanem oraz obliczeniami, co gwarantuje wysoki bufor bezpieczeństwa.

Warunki i formalności związane z udzieleniem kredytu bankowego wymagają wysokiego poziomu przedsprzedaży, co prowadzi do znaczącego wydłużenia trwania projektu, a tym samym jego rentowności.

Za prowadzenie bieżącej działalności spółki odpowiada zarząd, który jest nadzorowany przez Radę Nadzorczą. 

Nie, natomiast przy inwestycji do 30.000 PLN spółka pobiera opłatę administracyjną w wysokości 500 PLN.

Jakie są ryzyka
związane z inwestycjami?